สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18–28 เมษายน 2567 จากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,330 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “สยามเทคโนโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และโปรแกรม Google Form โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00

          จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 73.98 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต รองลงมา ร้อยละ 26.02 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ร้อยละ 76.77 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 16.09 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด และร้อยละ 7.14 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่กลุ่มที่ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ร้อยละ 46.39 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย รองลงมา ร้อยละ 32.78 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ร้อยละ 7.90 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากความแข็งแรงของหลังคารับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ ร้อยละ 7.37 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีไม่เพียงพอ และร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากเรื่องการขออนุญาตกับทางการไฟฟ้า

          เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเกี่ยวกับประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.05 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโมโนคริสตัลไล (ราคาสูง คุณภาพสูง) รองลงมา ร้อยละ 31.65 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโพลีคริสตัลไลน์ (ราคาปานกลาง คุณภาพดี) และร้อยละ 27.30 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (ราคาถูก คุณภาพพอใช้)

          ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเกี่ยวกับระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.20 ระบุว่า ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบไฮบริด (ผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid  คือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าและแบตเตอรี่) รองลงมา ร้อยละ 25.71 ระบุว่า ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบออนกริด (ใช้ไฟกลางวันใช้ไฟร่วมกับการไฟฟ้า) และร้อยละ 16.09 ระบุว่า ระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบออฟกริด (ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองไฟเวลากลางคืน ใช้ในสวน ไร่นา ดอยสูง)

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 11.05 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.38 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 15.94 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.12 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 10.98 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 50.30 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.70 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่าง ร้อยละ 18.95 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 15.71 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 17.29 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 21.88 อายุ 46-55 ปี  ร้อยละ 16.32 อายุ 56-65 ปี และร้อยละ 9.85 อายุ 65 ปี ขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.49 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.33 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 2.18 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

          ตัวอย่าง ร้อยละ 25.49 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.53 สถานภาพสมรส และร้อยละ 10.98 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 19.47 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 43.31 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.89 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.38 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.95 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          ตัวอย่าง ร้อยละ 10.45 มีอาชีพหลักข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.14 มีอาชีพหลักพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.95 มีอาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.05 มีอาชีพหลักเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 22.63 มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน และร้อยละ 9.77 มีอาชีพหลักพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน

          ตัวอย่าง ร้อยละ 20.23 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.91 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.54 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.47 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.16 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.10 ไม่ระบุรายได้

สำหรับความเห็นของ อาจารย์วงศกร  อยู่มาก หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีนี้ว่า ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับราคาในอดีต ประกอบกับ ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น และสภาวะสงครามในขณะนี้ แผงโซลาร์เซลล์มีการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ในสภาวะสังคมที่มีค่าครองชีพสูง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเมื่อเทียบกับบ้านที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในระยะยาวในเรื่องของอายุการใช้งาน การดูแลรักษา และความคุ้มค่าในระยะยาว

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล

1. ท่านสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตหรือไม่

ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตร้อยละ
สนใจ73.98
ไม่สนใจ26.02
รวม100.00

2. ท่านสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุ

สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุร้อยละ
ช่วยประหยัดค่าไฟจากการไฟฟ้า76.77
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด16.09
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย7.14
รวม100.00

3. ท่านไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุ

ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุร้อยละ
ไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย46.39
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง32.78
ความแข็งแรงของหลังคารับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้7.90
พื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีไม่เพียงพอ7.37
การขออนุญาตกับทางการไฟฟ้า5.56
รวม100.00

4. ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง

ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้งร้อยละ
แผงโมโนคริสตัลไล (ราคาสูง คุณภาพสูง)41.05
แผงโพลีคริสตัลไลน์ (ราคาปานกลาง คุณภาพดี)31.65
แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (ราคาถูก คุณภาพพอใช้)27.30
รวม100.00

5. ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง

ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้งร้อยละ
ระบบออนกริด (โซล่าเซลล์ใช้กลางวัน กลางคืนใช้ไฟการไฟฟ้า)25.71
ระบบออฟกริด (ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองไฟเวลากลางคืน ใช้ในสวน ไร่นา ดอยสูง)16.09
ระบบไฮบริด (ผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid  คือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าและแบตเตอรี่)58.20
รวม100.00

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาคจำนวนร้อยละ
กรุงเทพมหานคร14711.05
ภาคกลาง13810.38
ภาคเหนือ21215.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44633.53
ภาคใต้24118.12
ภาคตะวันออก14610.98
รวม1,330100.00

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศจำนวนร้อยละ
ชาย66950.30
หญิง66149.70
รวม1,330100.00

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุจำนวนร้อยละ
18-25 ปี25218.95
26-35 ปี20915.71
36-45 ปี23017.29
46-55 ปี29121.88
56-65 ปี21716.32
65 ปี ขึ้นไป1319.85
รวม1,330100.00

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา

ศาสนาจำนวนร้อยละ
พุทธ1,27095.49
อิสลาม312.33
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ292.18
รวม1,330100.00

ตารางที่ 5 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรสจำนวนร้อยละ
โสด33925.49
สมรส84563.53
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่14610.98
รวม1,330100.00

ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาจำนวนร้อยละ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า25919.47
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า57643.31
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า654.89
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า40430.38
สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า261.95
รวม1,330100.00

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลักจำนวนร้อยละ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ13910.45
พนักงานเอกชน32124.14
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ29221.95
เกษตรกร/ประมง14711.05
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน30122.63
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน1309.77
รวม1,330100.00

ตารางที่ 8 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวนร้อยละ
ไม่มีรายได้26920.23
ไม่เกิน 10,000 บาท31823.91
10,001-20,000 บาท35326.54
20,001-30,000 บาท14110.60
30,001-40,000 บาท866.47
40,001 บาทขึ้นไป423.16
ไม่ระบุ1219.10
รวม1,330100.00