สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์สันดาป” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1–8 เมษายน 2567 จากประชาชนผู้ใช้รถยนต์สันดาปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,330 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์สันดาป การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “สยามเทคโนโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และโปรแกรม Google Form โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00

          จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้รถยนต์สันดาป ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับความสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์สันดาป พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 77.74 ระบุว่า สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคต มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 22.26 ระบุว่า ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคต โดยกลุ่มที่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคต ร้อยละ  73.14 ระบุว่า สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากราคาค่าชาร์จไฟฟ้าที่ถูกกว่าราคาน้ำมัน ร้อยละ 14.52 ระบุว่า สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์สันดาป และร้อยละ 12.34 ระบุว่า สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่กลุ่มที่ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคต ร้อยละ 55.24 ระบุว่า ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย รองลงมา ร้อยละ 22.16 ระบุว่า ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากสถานีที่ชาร์จไฟฟ้ามีจำนวนน้อย ร้อยละ 14.66 ระบุว่า ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากกังวลเรื่องระยะเวลาชาร์จที่นาน และร้อยละ 6.94 ระบุว่า ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเนื่องจากค่าภาษีรถยนต์และค่าประกันภัยที่สูงกว่ารถยนต์สันดาป

          เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้รถยนต์สันดาปที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเกี่ยวกับประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อมากที่สุด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 63.22 ระบุว่า ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อมากที่สุดคือ รถยนต์ไฟฟ้า 100 % (BEV) รองลงมา ร้อยละ 24.32 ระบุว่า ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อมากที่สุดคือ รถไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) และร้อยละ 12.46 ระบุว่า ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อมากที่สุดคือ รถไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)

          ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้รถยนต์สันดาปที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตเกี่ยวกับรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่ท่านอยากเป็นเจ้าของมากที่สุด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 65.44 ระบุว่า รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยากเป็นเจ้าของมากที่สุดคือ รถยนต์ซีดาน รองลงมา ร้อยละ 22.36 ระบุว่า รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยากเป็นเจ้าของมากที่สุดคือ รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ร้อยละ 8.52 ระบุว่า รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยากเป็นเจ้าของมากที่สุดคือ รถกระบะและ และร้อยละ 3.68 ระบุว่า รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยากเป็นเจ้าของมากที่สุดคือ รถยนต์อเนกประสงค์

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 11.05 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.38 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 15.94 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.12 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 10.98 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 50.30 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.70 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่าง ร้อยละ 18.95 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 15.71 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 17.29 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 21.88 อายุ 46-55 ปี  ร้อยละ 16.32 อายุ 56-65 ปี และร้อยละ 9.85 อายุ 65 ปี ขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.49 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.33 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 2.18 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

          ตัวอย่าง ร้อยละ 25.49 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.53 สถานภาพสมรส และร้อยละ 10.98 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 19.47 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 43.31 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.89 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.38 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.95 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          ตัวอย่าง ร้อยละ 10.45 มีอาชีพหลักข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.14 มีอาชีพหลักพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.95 มีอาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.05 มีอาชีพหลักเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 22.63 มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน และร้อยละ 9.77 มีอาชีพหลักพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน

          ตัวอย่าง ร้อยละ 20.23 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.91 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.54 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.47 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.16 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.10 ไม่ระบุรายได้

สำหรับความเห็นของ อาจารย์เลอชัย กิรสมุทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีนี้ว่า ในปัจจุบันเทรนด์รถไฟฟ้าถือว่ามาแรงอย่างมาก เนื่องจากราคาของรถยนต์ไฟฟ้าไม่แตกต่างกับรถยนต์สันดาป ราคาของเชื้อเพลิงที่ต่ำ การบำรุงรักษาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรถสันดาป และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสภาวะสังคมที่มีค่าครองชีพสูง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเมื่อเทียบกับรถสันดาป แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในระยะยาวในเรื่องของความเสถียรภาพของระบบขับขี่ การขยายตัวของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเวลาในการชาร์จต่อหนึ่งรอบสำหรับการเดินทาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและตอบสนองให้ทันการเติบโตของผู้ใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการเผยแพร่ ด้วยความเคารพอย่างสูง

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล

1. ท่านมีความสนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตหรือไม่

ความสนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตร้อยละ
สนใจ77.74
ไม่สนใจ22.26
รวม100.00

2. ท่านสนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตมาจากสาเหตุใด

สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตมาจากสาเหตุร้อยละ
ราคาค่าชาร์จไฟฟ้าที่ถูกกว่าราคาน้ำมัน73.14
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์สันดาป14.52
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย12.34
รวม100.00

3. ท่านไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตมาจากสาเหตุใด

ไม่สนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตมาจากสาเหตุร้อยละ
ไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย55.24
สถานีที่ชาร์จไฟฟ้ามีจำนวนน้อย22.16
กังวลเรื่องระยะเวลาชาร์จที่นาน14.66
ค่าภาษีรถยนต์และค่าประกันภัยที่สูงกว่ารถยนต์สันดาป6.94
รวม100.00

4. ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าแบบใดที่ท่านต้องการซื้อ

ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อ ร้อยละ
รถยนต์ไฟฟ้า 100 % (BEV)63.22
รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV)24.32
รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)12.46
รวม100.00

5. รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่ท่านอยากเป็นเจ้าของมากที่สุด

รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่อยากเป็นเจ้าของมากที่สุดร้อยละ
รถยนต์ซีดาน 65.44
รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV)22.36
รถกระบะ8.52
รถยนต์อเนกประสงค์3.68
รวม100.00

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาคจำนวนร้อยละ
กรุงเทพมหานคร14711.05
ภาคกลาง13810.38
ภาคเหนือ21215.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44633.53
ภาคใต้24118.12
ภาคตะวันออก14610.98
รวม1,330100.00

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศจำนวนร้อยละ
ชาย66950.30
หญิง66149.70
รวม1,330100.00

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุจำนวนร้อยละ
18-25 ปี25218.95
26-35 ปี20915.71
36-45 ปี23017.29
46-55 ปี29121.88
56-65 ปี21716.32
65 ปี ขึ้นไป1319.85
รวม1,330100.00

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา

ศาสนาจำนวนร้อยละ
พุทธ1,27095.49
อิสลาม312.33
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ292.18
รวม1,330100.00

ตารางที่ 5 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรสจำนวนร้อยละ
โสด33925.49
สมรส84563.53
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่14610.98
รวม1,330100.00

ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาจำนวนร้อยละ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า25919.47
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า57643.31
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า654.89
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า40430.38
สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า261.95
รวม1,330100.00

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลักจำนวนร้อยละ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ13910.45
พนักงานเอกชน32124.14
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ29221.95
เกษตรกร/ประมง14711.05
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน30122.63
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน1309.77
รวม1,330100.00

ตารางที่ 8 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวนร้อยละ
ไม่มีรายได้26920.23
ไม่เกิน 10,000 บาท31823.91
10,001-20,000 บาท35326.54
20,001-30,000 บาท14110.60
30,001-40,000 บาท866.47
40,001 บาทขึ้นไป423.16
ไม่ระบุ1219.10
รวม1,330100.00