กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ขานรับนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจรประจำปีในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ ECC และสร้างความพร้อมอุตสาหกรรมไทย เดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว”

            เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัมมนาสัญจรประจำปี” ภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีหมุดหมายที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาสอดรับกับเทรนด์ของเศรษฐกิจที่โลก ซึ่งมุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยเพื่อนำพาไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

            นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานฯ สานต่อนโยบายของรัฐบาลผ่านการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคอุตสาหกรรม โดยได้ปักธงปี 2568 ทุกสถานประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับมาตรฐาน “อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งขับเคลื่อนผ่านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการความปลอดภัยในการประกอบกิจการ” โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่จุดยุทธศาสตร์อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นก้าวที่สำคัญ จึงได้ดำเนินการส่งต่อความรู้ผ่านการจัดงาน “สัมมนาสัญจร” โดยทำงานร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน Boilex Asia, Pumps and Valves Asia ทั้งนี้สำหรับสัมมนาสัญจรในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผล การประเมินความเสี่ยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ , ระบบการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายและระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ซึ่งคาดว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จัดขึ้นภายในงานจะสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับบุคคลากรและผู้ที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรมได้นำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสัมมนาสัญจรในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะสอดคล้องต่อเนื่องไปถึงงาน Boilex Asia, Pumps and Valves Asia ช่วงเดือนกรกฎา ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทางกรมโรงงานฯมีการเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี

                “ที่ผ่านมา กรมโรงงานฯ ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia อย่างต่อเนื่องกว่า 1 ทศวรรษ สัมมนาให้ความรู้ของเราได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 รายเข้าร่วมและมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และในปีนี้ได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดทีมวิทยากรผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ รวมทั้งอัปเดตเทรนด์ และกฎหมายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สารเคมีและวัตถุอันตรายในภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 15 หัวข้อ รวมทั้งเผยถึงแผนงานในการยกระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ จากระดับที่ง่ายไปสู่ระดับที่ยาก โดยปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วกว่า 86% จากจำนวนทั้งหมดประมาณ 60,000 กว่าโรงงาน ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 100% เราเชื่อมั่นว่าเวทีการจัดงานดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานและสถานประกอบการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ต่อจากนี้ซึ่งจะสอดรับแผนของกรมโรงงานฯ และกรอบวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโต และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนายบวร กล่าวเสริม

                นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับอินฟอร์มาฯ ที่ผ่านมาทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสอดรับกับห่วงโซ่อุปทานต่างๆในภาคธุรกิจของตลาดโลก ซึ่งการทำงานร่วมกับกรมโรงงานฯ ผ่านการจัด “สัมมนาสัญจร” ถือเป็นอีกมิติที่สำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่วันนี้คือจุดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย และเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญในการเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งสัมมนาสัญจรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Boilex Asia (BXA) และ Pumps and Valves Asia (PVA) 2024 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม และวาล์ว ของภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำจากกว่า 250 แบรนด์ อาทิ Kawasaki, Getabec, Yoshitake, Kirloskar, Clever Brook, ShinMaywa, Ebara และพาวิเลียนนานาชาติ จัดบนพื้นที่กว่า 15,000 ตร.ม. เราเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงสร้างเครือข่าย และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ พร้อมพบสัมมนาสำคัญจากกรมโรงงานฯมากกว่า 15 หัวข้อ ในการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมทั้งด้านน้ำ อากาศและของเสีย จึงจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo (THW) 2024  งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับภูมิภาคด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุด และงาน Entec Pollutec Asia (EPA) 2024 งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษระดับนานาชาติ โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียไว้ในที่เดียว เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และอัปเดตเทรนด์ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับตัวและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Boilex Asia (BXA) งาน Pumps and Valves Asia (PVA) 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.boilex-asia.com และ www.pumpsandvalves-asia.com