ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ    จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2566 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 13,064,929 คน หรือคิดเป็น 20.17 ของประชากรรวมทั้งประเทศ  สอดคล้องกับลักษณะสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ที่มีประชากรสูงอายุในสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด แน่นอนว่าเมื่อประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น  โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มาพร้อมกับ  วัยเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคสมองเสื่อม เป็นหนึ่งในโรคที่ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ การดำเนินชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยของคนในครอบครัว  ทั้งนี้กลุ่มคนวัยทำงาน อายุ 50 ปีขึ้นไป ถือเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูงและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ  รวมถึงร่างกายเสื่อมถอย ทั้งโรคความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดสูง  ก็ส่งผลต่อสมองและความจำในระยะยาว  ที่อาจจะกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่เราสามารถชะลอการเกิดโรคได้ ถ้าเราตรวจพบก่อนและปรึกษาแพทย์ๆได้ทันท่วงที 

เช็คก่อน  รู้ก่อน สัญญาณเตือนสำคัญของภาวะสมองเสื่อม

การรู้เท่าทันความเสี่ยงด้านสมองที่มาพร้อมกับอาการเตือนด้านความจำ  เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย อาจเป็นสัญญาณเตือนระยะเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ได้   ซึ่งปัญหาการรู้คิดบกพร่องบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment) หรือเอ็มซีไอ (MCI) เป็นภาวะของสมองที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาวะสมองเสื่อม และภาวะสมองที่มีการรู้คิดปกติ คือ แรกเริ่มของปัญหาการรู้คิดที่มากกว่าคนในช่วงวัยเดียวกัน แต่ยังไม่ถึงกับกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน   โดยเราสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้

  1. มีความจำระยะสั้น ลืมของบ่อย ๆ หรือลืมรายละเอียดเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป
  2. การตัดสินใจที่ลังเล  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้
  3. ใช้ภาษาไม่คล่อง  นึกคำไม่ออก  ฟังไม่เข้าใจ
  4. ไม่มีสมาธิ  ขาดการใส่ใจและตั้งใจ  ทำอะไรต่อเนื่องไม่ได้
  5. ปัญหาด้านการรับรู้และใช้งานสิ่งรอบตัว   ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นหรือถืออยู่คืออะไร ส่งผลกับการทำกิจกรรมรอบตัวเกิด
  6. มีปัญหาในการเข้าสังคม  ไม่เห็นใจผู้อื่น พฤติกรรมเปลี่ยนไป

ควรเช็คสุขภาพสมองปีละครั้ง เปรียบเสมือนการเช็คสุขภาพประจำปี 

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด  เล่าถึงการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความสะดวกสบาย  ปลอดภัย และมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกเพศวัย  โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น และมีโรคที่มาพร้อมกับวัยเพิ่มสูงขึ้นด้วย  ดังนั้น เพื่อให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม  จึงควรมีการเช็คสุขภาพสมองเป็นประจำปีละครั้ง เปรียบเสมือนการเช็คสุขภาพประจำปี  ซึ่งจากสถิติของกรมการแพทย์ พบว่า ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคภาวะสมองเสื่อมในปี 2565 มีจำนวนถึง 770,000 คน หรือร้อยละ 6 ของจำนวนผู้สูงอายุรวมทั้งประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี เฉลี่ยปีละหนึ่งแสนคน  การตรวจสุขภาพสมองและได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางในการดูแล ป้องกันอย่างถูกวิธี  จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้  ล่าสุด

ทรู ดิจิทัล ผสานความร่วมมือกับ เอไซ ต่อยอดฟังก์ชันบริการ E-Memory Clinic บนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เปิดให้ตรวจสุขภาพสมองด้วยตนเอง พร้อมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองผ่านออนไลน์ได้ตามเวลาที่สะดวก ได้ทุกที่ เลือกปรึกษาได้ทั้งการโทร แชต และวิดีโอ คอล และส่งยาตามที่แพทย์สั่งถึงบ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล  ช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงที  ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ตรวจสุขภาพสมองได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

นายคานาซาว่า โชเฮ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไซ ประจำภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา ในฐานะบริษัทผู้วิจัยยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์  กล่าวถึง ความตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาความจำ ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งปัญหาความจำระยะสั้นบกพร่องบ่อย ๆ ถือเป็นสัญญาณอันตราย โดยการประเมินสุขภาพสมองและความจำตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ผู้ที่สงสัย กังวล หรือมีความเสี่ยง สามารถตรวจสุขภาพสมองด้วยตนเองเพื่อรู้ระดับสุขภาพสมองว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ และหากมีระดับสุขภาพสมองต่ำลง    ก็สามารถหาแนวทางร่วมกับแพทย์ในการลดปัจจัยลบที่ส่งผลต่อสมองลงได้ก่อนที่จะสายเกินไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LineOA: @mordeeapp

ข้อมูลอ้างอิง  https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/article_detail.aspx?ID=1558