ภายหลังจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ผนึกกําลัง บ.นารีฟาร์มากรุ๊ป จํากัด ชูความสําเร็จงานวิจัย เรื่อง “การทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยสูตรผสม” ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) พร้อมเปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัย “การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ในผู้ที่มีภาวะลองโควิด” พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดห้องวิจัยโชว์ผลงานวิจัยทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา

โดยมีผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อ.ดร.เภสัชกรหญิงนลินี ประดับญาติทีมคณะวิจัย อ.ประจําหมวดเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต และ คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ กรรมการผ ์ ู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จํากัดเป็นผู้ให้ข้อมูลและนําชมทุกขั้นตอนการวิจัยสุดยอดสมุนไพรของไทย 5 ชนิด ข่า มะนาว ใบย่านาง พริกไทย และ ใบกัญชาณ ห้องวิจัย ตึกคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในหลายสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จํากัด เพื่อสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ CLEARS-BELONG PLUS (เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา) รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสําหรับคนไทยภายใต้ปณิธานที่จะมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งด้านวิชาการและการวิจัย โดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาปริวรรตและสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งศูนย์เหล่านี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยได้มีแหล่งค้นคว้าศึกษา วิจัย และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานจริงศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากสมุนไพรที่จําเป็นต่อสังคมไทย

โดยทีมวิจัยที่ศูนย์นี้มีการศึกษาและวิจัยด้านสมุนไพรที่หลากหลาย เช่น การวิจัยวิธีการสกัดสารสําคัญจากสมุนไพรด้วยวิธีการต่าง ๆ วิจัยและพัฒนาตํารับยาและเภสัชภัณฑ์รูปแบบใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาปริวรรต เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและการวิจัยทางการแพทย์วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองไปสู่เภสัชวิทยาคลินิก โดยมีเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัยทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลขยายไปสู่ระดับ ผู้ป่ วย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษา วิจัยและพัฒนายาใหม่ที่สัมพันธ์กับความจําเป็นและความต้องการของผู้ป่ วย สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษาและเพื่อให้ผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์มีการใช้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ

นอกจาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ CLEARSBELONG PLUS (เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ปจํากัด ยังมีแผนในการขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อนําสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์
ทางการแพทย์มาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางการแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรไทยและเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

ทางด้าน คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จํากัด เผยว่า “นับจากที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จํากัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย ตั้งแต่กลางปี 2565 ที่ผ่านมา กระทั่งได้รับการการันตีผลการวิจัยเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ ติดลําดับ top 10 ใน สาขา Complementary and Alternative Medicine ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง BMC Complementary Medicine and Therapies นับเป็นความสําเร็จอีกขั้นของงานวิจัยสมุนไพรไทยสูตรผสมที่ทุกบ้านรู้จักดีทั้ง 5 ชนิด ข่า มะนาว ใบย่านาง พริกไทย และ ใบกัญชา บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรไทย ผลิตผลธรรมชาติที่มีในประเทศ สามารถช่วยทดแทนการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร ทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น ต้องขอบคุณทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ที่ทุ่มเทเวลาค้นคว้าวิจัยละเอียดทุกขั้นตอน คํานึงถึงผู้บริโภค และประสิทธิภาพของสมุนไพรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อชูสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกค่ะ”

สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ปกติจะมีจําหน่ายอยู่ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมเปิดรับผู้แทนจําหน่ายในสถานประกอบการ โรงพยาบาล, คลินิกรักษาโรค, ร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศแล้วเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคสําหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครในการศึกษาผู้ที่มีภาวะลองโควิด ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา สามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หรือFacebook : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต , Facebook : Clears belong plus หรือ Line ID : @nareepharma