จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park, คลินิกเทคโนโลยี, ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ University Business Incubator : UBI  ในการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ตลอด 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิตสินค้าในทุกตำบล ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

โดย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวว่า “ด้วยบทบาทของกระทรวง อว. ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศกว่า 150 แห่ง เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงและรับรู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ร่วมพัฒนา ร่วมกันแก้ปัญหาให้ถูกจุด  ยกตัวอย่างบางจังหวัดทางภาคอีสานที่มีปัญหาความแห้งแล้ง ทาง อว. จะประสานมหาวิทยาลัยในจังหวัดเพื่อลงไปดูแลและหาสาเหตุ รวมถึงประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหนทางแก้ไข หรือหากชุมชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็จะประสานเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณะสุข ดูว่าความต้องการของประชาชนในพื้นที่คืออะไร เพราะฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของโครงการ U2T คือต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน

ซึ่งการที่มีบัณฑิตเป็นตัวเชื่อมโยงกับ 7,435 ตำบล ทั่วประเทศ นับว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้สินค้าภายใต้โครงการ U2T มีความหลากหลาย สามารถดึงเอาเอกลักษณ์พื้นถิ่นมาเป็นจุดขายสร้างมูลค่า อาทิ สินค้าทางภาคอีสานจะเน้นเรื่องของการแปรรูปอาหาร และ ผ้าทอ เช่น จ.บุรีรัมย์ มีการผลิตผ้าไหมยกดอก ก็จะมีการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น จ.อุดรธานี มีการนำบัวแดงเอกลักษณ์ของจังหวัดมาแปรรูปสินค้าได้หลากหลาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ ก็มีความโดดเด่นเรื่องผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งได้นำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการออกแบบลวดลาย

พัฒนาคุณภาพของเส้นใยเพื่อผลิตเป็นกระเป๋า หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ภาคใต้เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวสีเขียว ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคใต้ได้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งตลอด 2 ปีที่ อว. มุ่งมั่นดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG สามารถสร้างผลิตภัณฑ์/บริการ ได้มากกว่า 15,000 ผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงต้องพัฒนาอีกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในจำนวน 15,000 ผลิตภัณฑ์ นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายเพียง 1 ใน 3 หรือราว 5,000 ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น​ ซึ่ง อว. ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต่อไปอีกหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์​ การขึ้นทะเบียน อย. หรือยกระดับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การขยายสู่การผลิต เพื่อให้สินค้าสามารถวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อว. พยายามผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย.

You missed