กตป. โดย ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานในพิธี จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานในพิธี กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีแนวทางดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. เป็นรายด้าน มุ่งเน้นดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาติดตามประเมินที่ทันต่อสถานการณ์ นำมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2565 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม มีประเด็นที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคมที่ต้องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 3 เรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลการรวมธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

2. การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อนำมาประมูลและการเยียวยา

3. การจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินตามนโยบาย กสทช. ปี 2565

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่น ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน ให้ครอบคลุมความต้องการของทุกภาคส่วนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ยังสนับสนุนวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน

You missed