ดีป้า เปิดตัว โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมลงนามความร่วมมือกับ ททท. ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ หนุน
ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด ร่วมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ดำเนินโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism) กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยีจำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ

เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมกันนี้ ดีป้า ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อบูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. การจัดทำแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) ในลักษณะ Wholesales สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึง นำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Token) เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

3. การจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Data Bank) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง และที่สำคัญคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าและบริการในลักษณะ Big Data ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

  ข่าวประชาสัมพันธ์“สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล นับเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญประจำปี 2566 ของ ดีป้าที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน ThailandCONNEX  ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจที่จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ ศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ขณะที่ความร่วมมือกับ ททท. จะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

  ด้าน นายนิธีสีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปี 2565 สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวน 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท. ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท. ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคนจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดย ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ “ททท. ได้วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

  ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกับดีป้า ทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนาททท. กล่าว

  ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยีกล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบระบบให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเพื่อค้นหาแนวโน้ม ความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและดำเนินการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล

  “ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้วางแผนร่วมกับ ดีป้า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมวางแผนร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่างชาติในการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้กับ Online Travel Agents (OTAs) ที่ดำเนินข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและส่งเสริมให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยีกล่าว สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ แพลตฟอร์มดิจิทัลจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม Campaign Marketing ร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5 ภูมิภาค

  Digital Tourism Fair กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยมจากภาคประชาสังคม และการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า: 0 2171 9900