หากพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ หลายคนต้องนึกถึงทะเล ที่มีชายหาดอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ รวมถึงอาหารการกินทั้งคาว-หวาน และผลไม้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับวัตถุท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และพร้อมออกสู่ตลาดผู้บริโภคมาตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันได้ทำงานร่วมกับชุมชน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำปรึกษาแล้วกว่า 15,000 ชนิด

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน U2T for BCG ให้มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายทาง ทางกระทรวงอว. จึงเร่งเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เจ้าของฉายา “มิสเตอร์U2T” พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ลงพื้นที่ลุย “กิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG” อย่างต่อเนื่องล่าสุดปักหมุดจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อปั้นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

ดร. ดนุช  ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “ปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ

Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้   ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการทำตลาดและขายสินค้าทั้ง online/offline ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว.เป็นผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ”

ด้าน นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีจุดได้เปรียบในเชิงพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยและชุมชนได้นำทรัพยากรมาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าใหม่ๆ รวมถึงนำทรัพยากรที่เป็นของเสีย มาแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ตาลโตนด ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และหนึ่งในวัตถุดิบหลักสำหรับทำขนมหม้อแกง ที่เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของจังหวัด ทางอว.ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในการยกระดับ ขนมหม้อแกงให้เป็นสินค้า BCG มากขึ้นยิ่ง โดยใช้น้ำตาลโตนดผสมกับ น้ำตาลPalatyne เพื่อเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้ที่เบาหวานสามารถรับประทานได้ ที่สำคัญยังพัฒนาให้ขนมหม้อแกงจากเดิมเก็บได้เพียง 3 วัน สามารถเก็บได้ในระยะเวลา 1ปีครึ่ง และมากไปกว่านั้นขนมหม้อแกงจากU2T for BCG ยังโกอินเตอร์ไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, เกาหลี เป็นต้น

เช่นเดียวกับ นางสาวจิรประภา ฉันแก้ว ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T เฟส2 เล่าว่า ตำบลห้วยแม่เพรียง จ.เพชรบุรี มีทุเรียน เป็นผลไม้หลัก ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และอว.ได้เข้าไปเพิ่มองค์ความรู้ในการนำเปลือกทุเรียน ที่มีฤทธิ์เป็นผลไม้ร้อนมาสกัดเป็นน้ำมันนวดจากเปลือกทุเรียน ช่วยบรรเทาอาการปวด รวมทั้งชุมชนได้มีบริการนวด ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

ดร.ดนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า “การมีโครงการ U2T for BCG เข้าไปในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตระหนักในสิ่งแวดล้อม มีพลังในการขับเคลื่อนท้องถิ่น รักษ์ในท้องถิ่นบ้านเกิด ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ และบัณฑิตจบใหม่ กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กับชุมชนมากขึ้น”

เช่นเดียวกัน ชาวบ้านในตำบลหนอกตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เริ่มต้นจาก 2 คนในการทำฟาร์มจิ้งหรีด และเกิดปัญหามีปริมาณจิ้งหรีดตัวเล็กที่คงเหลือในฟาร์มจำนวนมาก และไม่สามารถจำหน่ายได้

ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนาฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากจิ้งหรีดที่หลากหลาย อาทิ แหนมจิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด จนปัจจุบันเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปีนี้ อว.จะเดินหน้าโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ให้เข้าถึงผู้บริโภค เพื่อเป้าหมายสร้างผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ

You missed