โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสังคมไทยสุขภาพดี เร่งผลักดันเฮลตี้ไลฟ์สไตล์และการป้องกันโรคภัยอย่างยั่งยืนผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตามแนวทาง Lifestyle Medicine (เวชศาสตร์วิถีชีวิต) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมครั้งแรกของประเทศไทย (1st Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care 2023) การลงนามในข้อตกลงดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาลวิมุตในการเดินหน้าจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เริ่มจากการป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกเพศทุกวัยของโรงพยาบาลวิมุต

ภายในการประชุมฯ ดังกล่าว รพ. วิมุต นำทีมโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมบรรยายในฐานะหนึ่งในเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ร่วมด้วยแพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และ ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้จัดการศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ทั้งนี้ ทั้ง 3 ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “The Iconic of Life ชีวิต-ตัวตน-คนต้นแบบ” จากสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบในการนำแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมบรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้คนไทยโดยการใช้อาหารเป็นยารักษาโรค “How to design food as Medicine”

ภายใต้ MOU ฉบับนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับพันธมิตรในการผลักดันแนวทางการสร้างสุขภาพดีในสังคมไทยด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ผ่าน 6 แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดี ได้แก่ 1.การกินอาหารที่มีประโยชน์ 2.การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 3.การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ 4.การควบคุมความเครียด 5.การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ 6. การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “โรงพยาบาลวิมุตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับกรมอนามัย เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสุขภาพดีตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต โดยเราได้เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล และมอบบริการที่สอดรับกับ Lifestyle Medicine ที่มีความจำเป็นต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากคนไทยจำนวนมากเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สูงถึง 75% จากจำนวนการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ออกกำลังกายไม่เพียงพอ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ นอนหลับไม่เพียงพอ เป็นต้น เรามั่นใจว่าการทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน”

ในอนาคต โรงพยาบาลวิมุต พร้อมเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ พร้อมเดินหน้านำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามายกระดับบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มาใช้บริการจะสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดโรคภัย

You missed